MYCO-LICH Glossary | MYCO-LICH

MYCO-LICH Glossary

sort icon
acicular

سوزنی شکل

acute

نوک تیز

adnate

عمیقا وابسته, الصاق نزدیک ,ضمیمه نزدیک

aeruginose

سبز-آبی

aggregate

توده, جمع امده, متراکم, مجموع

alate

بالدار

Amphibious lichens

گلسنگ دوزیست، برای مثال Verrucaria s.I.

amyloid

  هر  بخشی از یک قارچ یا گلسنگ که در...

anamorph

قارچ هایی که تولید مثل جنسی در آنها شناخته نشده...

anastomosing

پیوستن به یکدیگر، انشعاب پارافیزی که به یکدیگر...

angiocarpic

اندام بارده که تا به هنگام رسیدن کامل سپور بسته...

angustate

باریک شونده

anisotomic

شاخه های نه همسان، با محور مرکزی متمایز و شاخه...

annular

طوقه ای، چنبری، حلقوی

annulation

حلقه مانند, اغلب دارای رنگدانه منطقه کورتیکال...

anticlinal

عمود بر سطح

Apical

واقع در نوک

apiculate

با انتهای کوتاه، باریک و کم بیش انعطاف پذیر

Apothecium

دیسکی ± صاف، به شکل بشقابی یا کاسه مانند...

Ascospore

 اسکواسپور, هاگ, ریز کیسه ای, مشکوهاگ

...
Ascostroma

 کیسه بستره, مشکوبستره

یک...

Asymbiotic

غیر همزیست، موجودی که با سایر ارگانیسم...

Cryptic Species

گونه هاي نهفته

immarginate

فاقد حاشیه  واقعی

Lichen

گُلسَنگ‌ها قارچهایی هست...

Lichenized

گلسنگی شدن، حالتی که در آن ی...

Lichenology

 

...
rosette

وردک, طوقی,  ساقه کوتاه...

rugose

 چین خورده

squamiform

فلسي شكل

Substratum

 لایه زیرین یا بستری که گلسنگ و قارچ بر رو...

sort icon
acicular

سوزنی شکل

acute

نوک تیز

adnate

عمیقا وابسته, الصاق نزدیک ,ضمیمه نزدیک

aeruginose

سبز-آبی

aggregate

توده, جمع امده, متراکم, مجموع

alate

بالدار

Amphibious lichens

گلسنگ دوزیست، برای مثال Verrucaria s.I.

amyloid

  هر  بخشی از یک قارچ یا گلسنگ که در...

anamorph

قارچ هایی که تولید مثل جنسی در آنها شناخته نشده...

anastomosing

پیوستن به یکدیگر، انشعاب پارافیزی که به یکدیگر...

angiocarpic

اندام بارده که تا به هنگام رسیدن کامل سپور بسته...

angustate

باریک شونده

anisotomic

شاخه های نه همسان، با محور مرکزی متمایز و شاخه...

annular

طوقه ای، چنبری، حلقوی

annulation

حلقه مانند, اغلب دارای رنگدانه منطقه کورتیکال...

anticlinal

عمود بر سطح

Apical

واقع در نوک

apiculate

با انتهای کوتاه، باریک و کم بیش انعطاف پذیر

Apothecium

دیسکی ± صاف، به شکل بشقابی یا کاسه مانند...

Ascospore

 اسکواسپور, هاگ, ریز کیسه ای, مشکوهاگ

...
Ascostroma

 کیسه بستره, مشکوبستره

یک...

Asymbiotic

غیر همزیست، موجودی که با سایر ارگانیسم...

Aufwuchs

موجوداتی مثل جلبکها که به کف سطوح آبی چسبیده و...

Cryptic Species

گونه هاي نهفته

immarginate

فاقد حاشیه  واقعی

K

پتاس

Lichen

گُلسَنگ‌ها قارچهایی هست...

Lichen thallus

شروع مطالعه گلسنگ‌شناسي...

Lichenized

گلسنگی شدن، حالتی که در آن ی...

Lichenology

 

...
Litmus

کاغذ لیتموس یا کاغذ تورنسول...

rosette

وردک, طوقی,  ساقه کوتاه...

rostamii

برای اولین بار در جنس Circin...

rugose

 چین خورده

squamiform

فلسي شكل

Substratum

 لایه زیرین یا بستری که گلسنگ و قارچ بر رو...

sort icon
acicular

سوزنی شکل

acute

نوک تیز

adnate

عمیقا وابسته, الصاق نزدیک ,ضمیمه نزدیک

aeruginose

سبز-آبی

aggregate

توده, جمع امده, متراکم, مجموع

alate

بالدار

Amphibious lichens

گلسنگ دوزیست، برای مثال Verrucaria s.I.

amyloid

  هر  بخشی از یک قارچ یا گلسنگ که در...

anamorph

قارچ هایی که تولید مثل جنسی در آنها شناخته نشده...

anastomosing

پیوستن به یکدیگر، انشعاب پارافیزی که به یکدیگر...

angiocarpic

اندام بارده که تا به هنگام رسیدن کامل سپور بسته...

angustate

باریک شونده

anisotomic

شاخه های نه همسان، با محور مرکزی متمایز و شاخه...

annular

طوقه ای، چنبری، حلقوی

annulation

حلقه مانند, اغلب دارای رنگدانه منطقه کورتیکال...

anticlinal

عمود بر سطح

Apical

واقع در نوک

apiculate

با انتهای کوتاه، باریک و کم بیش انعطاف پذیر

Apothecium

دیسکی ± صاف، به شکل بشقابی یا کاسه مانند...

Ascospore

 اسکواسپور, هاگ, ریز کیسه ای, مشکوهاگ

...
Ascospore

 اسکواسپور, هاگ, ریز کیسه ای, مشکوهاگ

Ascostroma

 کیسه بستره, مشکوبستره

یک...

Asymbiotic

غیر همزیست، موجودی که با سایر ارگانیسم...

Aufwuchs

موجوداتی مثل جلبکها که به کف سطوح آبی چسبیده و...

C

هیدروکلوریت کلسیم.  محلولی که در شناسایی گ...

cf.

 در نامگذاری گونه  کاربرد دارد و به م...

Cryptic Species

گونه هاي نهفته

HPLC

کروماتوگرافی مایع با کارائی بالا

I

محلول ید

IAP

اندکس درجه خلوص هوا

immarginate

فاقد حاشیه  واقعی

ITS

-

K

پتاس

Lichen

گُلسَنگ‌ها قارچهایی هست...

Lichen thallus

شروع مطالعه گلسنگ‌شناسي...

Lichenized

گلسنگی شدن، حالتی که در آن ی...

Lichenology

 

...
Litmus

کاغذ لیتموس یا کاغذ تورنسول...

PD

پارافینلیدین آمین

rosette

وردک, طوقی,  ساقه کوتاه...

rostamii

برای اولین بار در جنس Circin...

rugose

 چین خورده

squamiform

فلسي شكل

Substratum

 لایه زیرین یا بستری که گلسنگ و قارچ بر رو...

TLC

کروماتوگرافی لایه نازک

[F]

  در منابع گلسنگ شناسی  بیشتر  ق...