Scytonema C.Agardh ex Bornet & Flahault, 1886: 85 | MYCO-LICH

Scytonema C.Agardh ex Bornet & Flahault, 1886: 85